Vanity Domain

Định nghĩa Vanity Domain là gì?

Vanity DomainVanity miền. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Vanity Domain – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Vanity miền đề cập đến một URL hoặc tên miền tên trên Internet mà được cá nhân hóa hoặc tạo ra với mục đích đại diện cho một cá nhân hoặc trong một số trường hợp, một doanh nghiệp hay một nhóm. Một số người sử dụng miền vanity hạn để chỉ đề cập đến tên miền được tạo ra cho các cá nhân, trong khi những người khác có thể gia hạn để tham khảo lĩnh vực thương hiệu của công ty.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một cách rất cơ bản để suy nghĩ về những gì tạo nên một miền vanity là để sánh miền vanity trong phân phối miền DNS với các tấm giấy phép vanity cấp cho xe ô tô. Giống như tấm vanity, một miền vanity được tạo ra với mục đích ghi nhãn dễ dàng, và có thể được đối chiếu với tên miền đặc trưng mà bạn có thể khó khăn hơn để đánh vần, chứa các ký tự đặc biệt, hoặc nếu không thì không thể đại diện cho người nắm giữ rõ ràng và đơn giản. Ví dụ, một URL chung chung như www.PAweb / ISP / amanda.com có ​​thể không trình bày một chủ tài khoản cùng một cách mà một miền vanity như www.amandasmith.com có ​​thể. Ở đây, sự chểnh mảng của nội dung thêm và việc sử dụng tên của một cá nhân kết nối tạo ra một miền vanity mà được thực hiện cho mục đích thúc đẩy các cá nhân hoặc doanh nghiệp hoặc dự án có liên quan.

What is the Vanity Domain? – Definition

Vanity domain refers to a URL or domain name on the Internet that is personalized or created for the purpose of representing an individual or, in some cases, a business or group. Some people use the term vanity domain to refer only to domain names created for individuals, while others may extend the term to refer to corporate branded domains.

Understanding the Vanity Domain

A very basic way to think about what constitutes a vanity domain is to liken the vanity domain in DNS domain distributions with the vanity license plates issued for cars. Like vanity plates, a vanity domain is created for the purpose of easy labeling, and can be contrasted with generic domains that may be harder to spell, contain special characters, or are otherwise unable to represent the holder clearly and simply. For example, a generic URL like www.PAweb/ISP/amanda.com may not present an account holder the same way that a vanity domain like www.amandasmith.com might. Here, the omission of extra content and the use of an individual’s name connected produces a vanity domain that is made for the purpose of promoting the individual or the relevant business or project.

Thuật ngữ liên quan

  • Domain
  • Web Browser
  • Web Host
  • Browser Modifier
  • Clickjack Attack
  • Conficker
  • Dropper
  • Expansion Bus
  • Backronym
  • Botnet

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm