Vaporware

Định nghĩa Vaporware là gì?

Vaporwarevaporware. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Vaporware – một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Vaporware là phần cứng hay phần mềm mà đã được công bố, nhưng đã bỏ lỡ ngày phát hành bởi một số lượng đáng kể thời gian. Nó bao gồm cả các sản phẩm mà cuối cùng được phát hành và sản phẩm mà không bao giờ được phát hành ở tất cả.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Vaporware? – Definition

Vaporware is hardware or software that has been announced, but has missed its release date by a significant amount of time. It includes both products that are eventually released and products that are never released at all.

Understanding the Vaporware

Thuật ngữ liên quan

  • UWP
  • Variable

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm