VCP File

? Cách mở file .VCP? Những phần mềm mở file .VCP và sửa file lỗi. Convert N/A VCP file sang định dạng khác.

.VCP File Extension

   

File name VCP File
File Type 1eMbedded Visual C++ Project File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (4 Bình chọn)

File .VCP là file gì?

VCP là Developer Files – 1eMbedded Visual C++ Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

dự án phát triển phần mềm tạo ra bởi eMbedded Visual C ++ (EVC), một ứng dụng Microsoft dùng để phát triển các chương trình cho Windows CE (Compact Edition) nền tảng; chứa các thiết lập dự án cũng như tham chiếu đến các file mã nguồn và tài sản của dự án.

What is a VCP file?

Software development project created by eMbedded Visual C++ (eVC), a Microsoft application used to develop programs for the Windows CE (Compact Edition) platform; contains project settings as well as references to source code files and project assets.

Cách mở .VCP file

Để mở file .VCP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VCP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VCP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VCP do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Microsoft eMbedded Visual C++
  • Microsoft eMbedded Visual C++
  • ClassPad Manager for ClassPad II Series
  • Punch! Software, ViaCAD Pro
  • Microsoft eMbedded Visual C++
  • Microsoft eMbedded Visual C++

Chuyển đổi file .VCP

File .VCP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.