Video Capture

Định nghĩa Video Capture là gì?

Video CaptureVideo Capture. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Video Capture – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một quay video là một phiên bản số hóa của một cấp dữ liệu video từ bên ngoài. Chụp hình thường đòi hỏi mã hóa hoặc phần mềm sau sản xuất, thêm vào bất cứ phần cứng đang được sử dụng để truyền thức ăn ban đầu sang định dạng tập tin kỹ thuật số của nó (có thể bao gồm một tầng băng, lưu trữ kỹ thuật số hoặc máy quay video).

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Nói chung, ảnh chụp về cơ bản là một phiên bản lượng tử hóa và / hoặc nén của một số nguồn bên ngoài. Trong phạm vi của mô tả rằng, một quay video có thể bao gồm một camera ghi hình cũng như sự biến đổi của âm đó vào một mã hóa, tập tin có thể chơi được. Thông thường, tuy nhiên, trong lĩnh vực sản xuất video và sau sản xuất, quá trình chụp mô tả khi một cấp dữ liệu video bên ngoài (như một tín hiệu analog) được số hóa.

What is the Video Capture? – Definition

A video capture is a digitized version of an external video feed. Capturing video usually requires encoding or post-production software in addition to whatever hardware is being used to transmit the original feed into its digital file format (which can include a tape deck, digital storage or a video camera).

Understanding the Video Capture

Broadly speaking, a capture is essentially a quantized and/or compressed version of some external source. Within the scope of that description, a video capture can include a camera recording as well as that recording’s transformation into an encoded, playable file. Typically, however, in the realm of video production and post production, the capture process describes when an external video feed (such as an analog signal) is digitized.

Thuật ngữ liên quan

  • Encode
  • Digital Video Camera (DVCAM)
  • File Compression
  • Memory Address
  • Alan Turing
  • Digital
  • Cumulative Incremental Backup
  • Data at Rest
  • Data Integrity
  • Differential Incremental Backup

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm