Virtual Credit Card

Định nghĩa Virtual Credit Card là gì?

Virtual Credit CardThẻ tín dụng ảo. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Virtual Credit Card – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Virtual Credit Card? – Definition

Understanding the Virtual Credit Card

Thuật ngữ liên quan

  • Virtual Terminal (VT)
  • Online Fraud Protection
  • Online Transaction Processing (OLTP)
  • Online Service
  • Online
  • Transaction Processing
  • Wi-Fi Alliance
  • Compliance
  • Abandonment
  • Affiliate Agreement

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm