Viterbi Algorithm

Định nghĩa Viterbi Algorithm là gì?

Viterbi AlgorithmViterbi Algorithm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Viterbi Algorithm – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Thuật toán Viterbi là một thuật toán để phân tích một loạt các quốc gia ẩn được gọi là con đường Viterbi. Mô hình này thường được sử dụng trong bối cảnh của một nguồn Markov, hoặc một nguồn nơi biến ngẫu nhiên trình bày ẩn số đáng kể.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Về cơ bản, qua các phương tiện hợp lý, ngoại hình Viterbi thuật toán tại một tập các đối tượng theo thuộc tính nhất định, và cố gắng để chứng minh làm thế nào những tính chất có thể ảnh hưởng đến người khác. Điều này thường được gọi là một chuỗi Markov, và có thể được chứng minh bằng một sơ đồ. thuật toán Viterbi rất hữu ích trong các công nghệ như phần mềm nhận dạng giọng nói, các chương trình đốm từ khóa và trong một số loại hệ thống phần mềm tin sinh học.

What is the Viterbi Algorithm? – Definition

The Viterbi algorithm is an algorithm for analyzing a series of hidden states called the Viterbi path. This model is often used in the context of a Markov source, or a source where random variables present significant unknowns.

Understanding the Viterbi Algorithm

Essentially, through logical means, the Viterbi algorithm looks at a set of objects according to certain properties, and tries to demonstrate how those properties could affect others. This is often referred to as a Markov chain, and can be demonstrated using a flowchart. Viterbi algorithms are useful in technologies such as speech recognition software, keyword spotting programs and in some types of bioinformatics software systems.

Thuật ngữ liên quan

  • Algorithm
  • Logic Analyzer
  • Markov Chain
  • Hidden Markov Model (HMM)
  • Heuristics Testing
  • Countermeasure
  • Rotoscoping
  • Computational Linguistics
  • Two-Tier Architecture
  • Object Code

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm