Voir dire

Định nghĩa Voir dire là gì?

Voir direVoir dire. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Voir dire – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. Kiểm tra sơ bộ bởi một thẩm phán và luật sư của sự phù hợp của một giám khảo cho dịch vụ bồi thẩm đoàn.

Definition – What does Voir dire mean

1. Preliminary examination by a judge and attorneys of the suitability of a juror for jury service.

Source: ? Business Dictionary