Wand scanner

Wand scanner là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Withdrawal of offer

Withdrawal of offer là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Withdrawal plan

Withdrawal plan là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Withholding

Withholding là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Withholding of evidence

Withholding of evidence là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Wall to wall

Wall to wall là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Wall-to-wall inventory

Wall-to-wall inventory là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Walked

Walked là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Walking around money

Walking around money là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Walkout strike

Walkout strike là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Walkthrough

Walkthrough là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Wall Street

Wall Street là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Wal-Mart

Wal-Mart là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Wages

Wages là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Wal-Mart effect

Wal-Mart effect là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Wages expense

Wages expense là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Walk

Walk là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Wages payable

Wages payable là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Walk in

Walk in là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Waiting period

Waiting period là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Walk up

Walk up là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Waiver

Waiver là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Waiver of coinsurance

Waiver of coinsurance là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Waiver of demand

Waiver of demand là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Waiver of exemption

Waiver of exemption là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Waiver of premium

Waiver of premium là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Wager

Wager là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Wage curve

Wage curve là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Wage determination

Wage determination là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Wage expansion

Wage expansion là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Wage freeze

Wage freeze là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Wage indexing

Wage indexing là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Wage-price cycle

Wage-price cycle là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Wage-price spiral

Wage-price spiral là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Wage push inflation

Wage push inflation là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Wage rate

Wage rate là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Wage compression

Wage compression là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

W-shaped recovery

W-shaped recovery là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Wage

Wage là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Wage and price controls

Wage and price controls là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Wage and tax statement

Wage and tax statement là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

W. Edwards Deming

W. Edwards Deming là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

With recourse

With recourse là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

With rights

With rights là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

With partial recourse

With partial recourse là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

With particular average

With particular average là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

With prejudice

With prejudice là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Windstorm

Windstorm là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Windstorm insurance

Windstorm insurance là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Wireless lan (WLAN)

Wireless lan (WLAN) là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Wisconsin life fund

Wisconsin life fund là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

With approved credit (WAC)

With approved credit (WAC) là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

With dividend

With dividend là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Winner’s curse

Winner’s curse là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Winsorized mean

Winsorized mean là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Wire

Wire là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Wire transfer

Wire transfer là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh