While Statement

Định nghĩa While Statement là gì?

While StatementTrong khi Bản Tuyên Bố. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ While Statement – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Những tuyên bố thời gian, trong C #, là một tuyên bố lặp cho phép để thực hiện một tuyên bố nhúng có điều kiện cho số không hay nhiều lần. Tuyên bố nhúng ngụ ý khối mã có chứa câu lệnh đơn hoặc nhiều để được thực thi trong câu lệnh while.
Trong khi tuyên bố là một trong những điều khoản kiểm soát dòng chảy trong C # cho phép thực hiện một chuỗi logic nhiều lần trong một vòng lặp cho đến khi một điều kiện cụ thể là sai. Kể từ khi khái niệm kiểm soát đại diện cho tình trạng này được đánh giá ở phần đầu của việc thực hiện các vòng lặp while, có một khả năng không đi vào vòng lặp khi trở về tình trạng sai trong phiên đầu tiên.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the While Statement? – Definition

The while statement, in C#, is an iteration statement that allows for the execution of an embedded statement conditionally for zero or more times. The embedded statement implies the code block that contains single or multiple statements to be executed within the while statement.
The while statement is one of the control flow statements in C# that enables the execution of a sequence of logic multiple times in a loop until a specific condition is false. Since the controlling expression that represents the condition is evaluated at the beginning of the execution of the while loop, there is a possibility of not entering the loop when the condition returns false in the first iteration.

Understanding the While Statement

Thuật ngữ liên quan

  • Boolean Logical Operator
  • Conditional Logical Operator
  • Boolean Expression
  • Loop
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus
  • Binder

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm