Wilcoxon rank sum test

Định nghĩa Wilcoxon rank sum test là gì?

Wilcoxon rank sum testKiểm tra tổng thứ hạng Wilcoxon. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Wilcoxon rank sum test – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một phương pháp so sánh dùng để xác định sự khác biệt về vị trí giữa hai quần thể. Được thiết kế để xác minh xem một nhóm đã thay đổi so với một nhóm (mà đôi khi giả thuyết), các bài kiểm tra thứ hạng tổng Wilcoxon theo truyền thống được sử dụng trong thống kê phi tham.

Definition – What does Wilcoxon rank sum test mean

A method of comparison used to determine the difference in location between two populations. Designed to verify whether one group has shifted in comparison to another group (which is sometimes hypothetical), the Wilcoxon rank sum test is traditionally used in nonparametric statistics.

Source: ? Business Dictionary