Windows Management Instrumentation (WMI)

Định nghĩa Windows Management Instrumentation (WMI) là gì?

Windows Management Instrumentation (WMI)Windows Management Instrumentation (WMI). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Windows Management Instrumentation (WMI) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Windows Management Instrumentation (WMI)? – Definition

Understanding the Windows Management Instrumentation (WMI)

Thuật ngữ liên quan

  • Desktop Management Interface (DMI)
  • Windows Driver Model (WDM)
  • Information Technology Infrastructure Library (ITIL)
  • Windows Management Instrumentation (WMI) Database
  • Flexible Single-Master Operation (FSMO)
  • Autonomic Computing
  • Windows Server
  • Application Server
  • Full Virtualization
  • Legacy System

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm