Windows Remote Management (WinRM)

Định nghĩa Windows Remote Management (WinRM) là gì?

Windows Remote Management (WinRM)Windows Remote Management (WinRM). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Windows Remote Management (WinRM) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Windows Remote Management (WinRM) là một tiện ích xuất xưởng với Windows Vista cho phép người quản trị hệ thống để chạy các kịch bản quản lý từ xa. kết nối từ xa được quản lý từ xa bằng cách sử dụng giao thức WS-Management, được xây dựng trên SOAP (Simple Object Access Protocol). WinRM cho phép phần cứng và hệ điều hành khác nhau từ các nhà cung cấp khác nhau để tương thích từ xa.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Windows Remote Management cho phép quản trị mạng để truy cập, thao tác và tìm kiếm dữ liệu từ cả hai máy tính cục bộ và từ xa. Điều này có thể ngay cả khi phần cứng và các hệ điều hành từ các nhà cung cấp khác nhau kể từ khi giao thức có thể được thực hiện trên hệ điều hành Windows không như Linux. WinRM cho phép quản trị dữ liệu từ xa thu thập từ hệ thống khác nhau và kết hợp chúng và đặt chúng ở một vị trí trung tâm trên một máy tính hoặc máy chủ. WinRM đảm bảo sự riêng tư thông qua mã hóa và xác thực khi đăng nhập.

What is the Windows Remote Management (WinRM)? – Definition

Windows Remote Management (WinRM) is a utility shipped with Windows Vista that allows system administrators to run management scripts remotely. Remote connections are remotely managed using the WS-Management protocol, which is built on SOAP (Simple Object Access Protocol). WinRM allows different hardware and operating systems from different vendors to interoperate remotely.

Understanding the Windows Remote Management (WinRM)

Windows Remote Management allows network administrators to access, manipulate and search data from both local and remote computers. This is possible even if the hardware and operating systems are from different vendors since the protocol can be implemented on non-Windows operating systems such as Linux. WinRM allows an administrator to remotely collect data from various systems and combine them and place them in a central location on a computer or server. WinRM ensures privacy through encryption and authentication when logging in.

Thuật ngữ liên quan

  • Remote Access
  • Operating System (OS)
  • Centralized Computing
  • Remote Computer
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand
  • Snooping Protocol
  • Botnet

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm