ALG File

? Cách mở file .ALG? Những phần mềm mở file .ALG và sửa file lỗi. Convert XML ALG file sang định dạng khác.

.ALG File Extension

   

File name ALG File
File Type AlgoBox Algorithm File
Nhà phát triển Pascal Brachet
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .ALG là file gì?

ALG là Data Files – AlgoBox Algorithm File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Pascal Brachet.

tập tin một ALG chứa một thuật toán tạo ra bởi AlgoBox, miễn phí, đa nền tảng chương trình dùng để phát triển và thực hiện các thuật toán toán học. Nó lưu trữ một thuật toán có cấu trúc, có thể bao gồm số lượng, danh sách, và các biến chuỗi, biểu thức, và vòng lặp. file ALG cũng có thể chứa đồ họa được vẽ và đồ thị.

What is a ALG file?

An ALG file contains an algorithm created by AlgoBox, a free, cross-platform program used to develop and execute mathematical algorithms. It stores a structured algorithm, which may include number, list, and chain variables, expressions, and loops. ALG files may also contain drawn graphics and graphs.

Cách mở .ALG file

Để mở file .ALG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ALG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ALG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ALG do người dùng đóng góp.

  • AlgoBox
  • EFILive Scan And Tune
  • EFILive Scan And Tune
  • Algorithm
  • PcGive
  • OxMetrics Enterprise
  • OxMetrics Enterprise

Chuyển đổi file .ALG

File .ALG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.