Private law

Định nghĩa Private law là gì?

Private lawLuật riêng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Private law – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Body của luật điều chỉnh các cá nhân, tài sản của họ, và các mối quan hệ (với các cá nhân khác) mà không trực tiếp liên quan đến nhà nước.

Definition – What does Private law mean

Body of law governing private persons, their properties, and relations (with other private persons) which do not directly concern the state.

Source: ? Business Dictionary