Qi

Định nghĩa Qi là gì?

QiQi. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Qi – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Qi là một ngôn ngữ lập trình chức năng mà rất thích hợp cho đánh giá toán học và các chương trình của các phương trình toán học và chức năng. Qi cung cấp những ưu điểm của mô hình kết hợp, phép tính lambda nhất quán, kiểm tra kiểu tĩnh và đánh giá lười biếng tùy chọn.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Qi lần đầu tiên được phát hành vào tháng Tư, 2005. định nghĩa Qi loại sử dụng ký hiệu logic của tiếp theo; calculus và dưới giải thích Qi, gõ ký hiệu này có thể được coi như một ngôn ngữ hoàn Turing. Thông qua ký hiệu này, Qi có thể gán các hệ thống kiểu mở rộng vào Common Lisp Thư viện, mà là một tính năng khá mạnh mẽ của ngôn ngữ.
Dự án L21 đã có nghĩa là để hiện đại hóa Lisp để nó có thể theo kịp với từng nhu cầu thay đổi của máy tính trong thế kỷ 21; do đó tên. Dự án đã được đưa ra vì Lisp đã có một số thách thức mà bị cấm theo cách của mình để áp dụng rộng rãi. Tiến sĩ Tarver xác định những thách thức cụ thể như Lisps Common thiếu mô hình khớp, nhiễm thủ tục, mâu thuẫn liên quan đến phép tính lambda với và thiếu gõ tĩnh.

What is the Qi? – Definition

Qi is a functional programming language that is well suited for mathematical evaluations and the programming of mathematical equations and functions. Qi offers the advantages of pattern matching, lambda calculus consistency, static type checking and optional lazy evaluation.

Understanding the Qi

Qi was first released in April, 2005. Qi defines types using logical notation of sequent calculus and under Qi’s interpretation, this type notation can be considered as a Turing complete language. Through this notation, Qi can assign extensible type systems into Common Lisp Libraries, which is quite a powerful feature of the language.
The L21 project was meant to modernize Lisp so that it can keep up with the ever changing needs of computing in the 21st century; hence the name. The project was launched because Lisp had some challenges which barred its way for wider adoption. Dr. Tarver identified these challenges specifically as Common Lisps lack of pattern-matching, procedural contamination, inconsistency with respect to lambda calculus and lack of static typing.

Thuật ngữ liên quan

  • Lisp
  • Lambda Calculus
  • Lambda Expression
  • Functional Programming
  • Functional Language
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm