Full factorial DOE

Định nghĩa Full factorial DOE là gì?

Full factorial DOEĐầy đủ thừa DOE. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Full factorial DOE – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Viết tắt của thiết kế thừa đầy đủ các thí nghiệm, đề cập đến thí nghiệm thiết kế trong thống kê được sử dụng để biểu đồ đầu ra của quá trình phụ thuộc vào hai hay nhiều yếu tố. Một thiết kế thừa đầy đủ bao gồm tất cả các kết hợp của tất cả các giá trị có thể trong những yếu tố ảnh hưởng đến đầu ra của quá trình này, và có thể được sử dụng để xác định sự kết hợp của các yếu tố sản xuất đầu ra chất lượng cao nhất.

Definition – What does Full factorial DOE mean

An abbreviation of full factorial design of experiment, referring to experiment designs in statistics that are used to chart the output of processes that depend on two or more factors. A full factorial design includes all combinations of all possible values of the factors that affect the output of the process, and can be used to determine the combination of factors that produce the highest quality output.

Source: ? Business Dictionary