Biologic half life

Định nghĩa Biologic half life là gì?

Biologic half lifeThời gian bán thải. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Biologic half life – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thời gian cần thiết bởi một cơ thể để xử lý và loại bỏ một nửa lượng chất đưa vào nó. Còn được gọi là cuộc sống sinh học nửa, một nửa thời gian sinh học, một nửa cuộc sống trao đổi chất, hoặc thời gian nửa trao đổi chất.

Definition – What does Biologic half life mean

Time required by a body to process and eliminate half the amount of a substance introduced into it. Also called biological half life, biological half time, metabolic half life, or metabolic half time.

Source: ? Business Dictionary