Affective behavior

Định nghĩa Affective behavior là gì?

Affective behaviorHành vi cảm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Affective behavior – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hành vi đó là chủ yếu nhằm vào sản xuất một kết quả mong muốn, giống như cố gắng để hiểu được nhu cầu của một bên khác và cố gắng để đáp ứng những nhu cầu đó, chẳng hạn như tính cách và nghệ thuật bán hàng sẽ được hiển thị bởi một đại diện bán hàng mà dẫn đến các khách hàng mở tài khoản mới.

Definition – What does Affective behavior mean

Behavior that is primarily aimed at producing a desired result, like attempting to understand the needs of another party and attempting to satisfy those needs, such as the personality and salesmanship that is displayed by a sales representative that leads to the customer opening a new account.

Source: ? Business Dictionary