3D representation

Định nghĩa 3D representation là gì?

3D representationĐại diện 3D. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ 3D representation – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Ba chiều mô hình mà hiển thị một hình ảnh hoặc mục trong một hình thức mà dường như là thể chất hiện nay với một cấu trúc thiết kế. Về cơ bản, nó cho phép các mặt hàng xuất hiện phẳng để mắt người có thể được hiển thị trong một hình thức cho phép kích thước khác nhau để được biểu diễn. Những kích thước bao gồm chiều rộng, chiều sâu, và chiều cao.

Definition – What does 3D representation mean

Three-dimensional model that displays a picture or item in a form that appears to be physically present with a designated structure. Essentially, it allows items that appeared flat to the human eye to be display in a form that allows for various dimensions to be represented. These dimensions include width, depth, and height.

Source: ? Business Dictionary