Applet

Định nghĩa Applet là gì?

AppletApplet. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Applet – một thuật ngữ thuộc nhóm Internet Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một applet là một ứng dụng nhỏ được thiết kế để chạy trong một ứng dụng khác. Trong khi thuật ngữ “applet” đôi khi được dùng để mô tả chương trình nhỏ kèm theo hệ điều hành của máy tính, nó thường đề cập đến Java applet, hoặc các ứng dụng nhỏ viết bằng ngôn ngữ lập trình Java.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Applet? – Definition

An applet is a small application designed to run within another application. While the term “applet” is sometimes used to describe small programs included with a computer’s operating system, it usually refers to Java applets, or small applications written in the Java programming language.

Understanding the Applet

Thuật ngữ liên quan

  • Apple
  • Application

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm