Buying economies of scale

Định nghĩa Buying economies of scale là gì?

Buying economies of scaleMua quy mô kinh tế. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Buying economies of scale – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Giảm chi phí cho các doanh nghiệp lớn hơn trong việc mua nguyên liệu đầu vào như nguyên liệu và các bộ phận, hoặc vay tiền vì mức giảm giá lớn dành cho mua hàng lớn hơn các doanh nghiệp nhỏ có thể thực hiện. Mua hàng với số lượng lớn sẽ tạo ra một nền kinh tế có quy mô bằng cách cho phép một chi phí thấp hơn trên một đơn vị và góp phần làm giảm chi phí sản xuất.

Definition – What does Buying economies of scale mean

Reduced costs for larger businesses in buying inputs, such as raw materials and parts, or of borrowing money because of a larger discount given to a larger purchase than smaller businesses can make. Purchasing goods in bulk creates an economy of scale by allowing a lower cost per unit and contributing to lower production costs.

Source: ? Business Dictionary