Certificate of indebtedness

Định nghĩa Certificate of indebtedness là gì?

Certificate of indebtednessGiấy chứng nhận nợ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Certificate of indebtedness – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

‘Tôi nợ bạn’ (IOU) lưu ý do một khách hàng vay chứng minh mình hứa sẽ trả một khoản tiền theo quy định kể từ ngày tuyên bố.

Definition – What does Certificate of indebtedness mean

‘I owe you’ (IOU) note issued by a borrower evidencing his or her promise to pay a specified sum on the stated date.

Source: ? Business Dictionary