ITIL

Định nghĩa ITIL là gì?

ITILITIL. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ ITIL – một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 10/10

Viết tắt của “cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin Thư viện.” ITIL là một tập hợp các thủ tục đề nghị và tổ chức hướng dẫn nên làm theo khi sử dụng hoặc cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT). Nó cung cấp một cách tiếp cận có tổ chức để quản lý dịch vụ CNTT, được thiết kế để có lợi cho cả công ty và khách hàng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the ITIL? – Definition

Stands for “Information Technology Infrastructure Library.” ITIL is a set of recommended procedures and guidelines organizations should follow when using or delivering information technology (IT) services. It provides an organized approach to managing IT services, which is designed to benefit both companies and clients.

Understanding the ITIL

Thuật ngữ liên quan

  • Iteration
  • iTunes

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm