Livestock mortality insurance

Định nghĩa Livestock mortality insurance là gì?

Livestock mortality insuranceBảo hiểm tử vong gia súc. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Livestock mortality insurance – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Bảo hiểm trên gia súc mà thực chất là bảo hiểm nhân thọ cho động vật.

Definition – What does Livestock mortality insurance mean

Insurance on livestock that is essentially life insurance for animals.

Source: ? Business Dictionary