Nikola Tesla

Định nghĩa Nikola Tesla là gì?

Nikola TeslaNikola Tesla. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Nikola Tesla – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Nikola Tesla (1856-1943) là một nhà khoa học người Serbia-Mỹ và nhà phát minh người có chuyên môn trong thiết kế và kỹ thuật cho các hệ thống điện và công nghệ đã đem lại cho ông một di sản đang diễn ra trong ngày hôm nay của thế giới công nghệ cao tương đối.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Nikola Tesla làm việc trên một số loại công nghệ liên quan đến sự phát triển của hệ thống điện hiện đại, ví dụ, ông được ghi nhận với việc tạo ra các hệ thống hiện tại đa pha xen kẽ. Ngoài tiên phong nhiều loại hình thiết kế điện được sử dụng trong các hệ thống hiện nay, Tesla cũng được biết là đã được làm việc trên các công nghệ thay thế khác, một số trong đó mới chỉ được thực hiện. Một là đóng góp của Tesla với ý tưởng của động cơ cảm ứng, mà chỉ là bây giờ bắt đầu được sử dụng như một phần của thiết kế cho sạc thiết bị không dây. Cũng có suy đoán rằng Tesla đã từng làm việc trên thiết kế cho xe chạy trên hình thức nhiên liệu phi hóa thạch năng lượng. phát minh của Tesla khác bao gồm các cuộn dây Tesla, một mạch biến áp cộng hưởng cho phép Tesla thử nghiệm với những thứ như thế hệ X-ray và chuyển điện không dây. Tesla cũng phát minh ra một dao động điện, thông tục gọi là “Tesla máy trận động đất”, mà trước tua bin hơi nước như máy phát điện chạy bằng hơi nước.

What is the Nikola Tesla? – Definition

Nikola Tesla (1856–1943) was a Serbian-American scientist and inventor whose expertise in design and engineering for electrical and technological systems has won him an ongoing legacy in today’s relatively high-tech world.

Understanding the Nikola Tesla

Nikola Tesla worked on certain types of technologies related to the development of modern electrical systems, for example, he is credited with the creation of polyphase alternating current systems. In addition to pioneering various types of electrical designs that are used in today’s systems, Tesla was also known to have been working on other alternative technologies, some of which are only now being realized. One is Tesla’s contributions to the idea of the induction motor, which is just now starting to be used as part of the design for wireless device charging. There were also speculations that Tesla had worked on designs for vehicles running on non-fossil fuel forms of energy. Other Tesla inventions include the Tesla coil, a resonant transformer circuit that allowed Tesla to experiment with things like X-ray generation and wireless electrical transfer. Tesla also invented an electric oscillator, colloquially called “Tesla’s earthquake machine,” which preceded steam turbines as steam-powered generators.

Thuật ngữ liên quan

  • Thomas Edison
  • Electromagnetic Induction
  • Fuel Cell
  • Resistance (R)
  • Ubuntu Certified Professional
  • Linus Torvalds
  • Technical Writer
  • Grace Hopper
  • Charles Babbage
  • George Boole

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm