Proprietorship

Định nghĩa Proprietorship là gì?

ProprietorshipQuyền sở hửu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Proprietorship – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. Loại hình tổ chức kinh doanh nơi một người hoặc một gia đình sở hữu công ty. Xem thêm sở hữu duy nhất.

Definition – What does Proprietorship mean

1. Type of business organization where one person or a family owns the firm. See also sole proprietorship.

Source: ? Business Dictionary