Retainer

Định nghĩa Retainer là gì?

RetainerNgười tùy tùng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Retainer – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Phí trả cho một cá nhân hay công ty để bảo đảm quyền có được dịch vụ của mình như và khi cần thiết.

Definition – What does Retainer mean

Fee paid to a person or firm to secure the privilege of obtaining its services as and when required.

Source: ? Business Dictionary