SNMP

Định nghĩa SNMP là gì?

SNMPSNMP. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ SNMP – một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Viết tắt của “Simple Network Management Protocol.” SNMP được sử dụng để trao đổi thông tin quản lý giữa các thiết bị mạng. Ví dụ, SNMP có thể được sử dụng để cấu hình một router hoặc chỉ đơn giản là kiểm tra tình trạng của nó. Có bốn loại SNMP lệnh dùng để điều khiển và giám sát các thiết bị quản lý: 1) đọc, 2) ghi, 3) bẫy, và 4) hoạt động traversal.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the SNMP? – Definition

Stands for “Simple Network Management Protocol.” SNMP is used for exchanging management information between network devices. For example, SNMP may be used to configure a router or simply check its status. There are four types of SNMP commands used to control and monitor managed devices: 1) read, 2) write, 3) trap, and 4) traversal operations.

Understanding the SNMP

Thuật ngữ liên quan

  • Snippet
  • Snow Leopard

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm