Acceptance criteria

Định nghĩa Acceptance criteria là gì?

Acceptance criteriaTiêu chí chấp nhận. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Acceptance criteria – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Quy định các chỉ số hoặc các biện pháp sử dụng trong việc đánh giá khả năng của một thành phần, cơ cấu, hoặc hệ thống để thực hiện các chức năng như dự kiến.

Definition – What does Acceptance criteria mean

Specified indicators or measures employed in assessing the ability of a component, structure, or system to perform its intended function.

Source: ? Business Dictionary