Accepted draft

Định nghĩa Accepted draft là gì?

Accepted draftDự thảo được chấp nhận. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Accepted draft – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hối phiếu đòi nợ được chấp nhận bởi người bị ký phát được đặt tên bằng cách đặt chữ ký của mình dưới dòng chữ “chấp nhận” được viết trên khuôn mặt của hóa đơn, do đó cam kết trả nợ theo điều khoản của nó (tenor).

Definition – What does Accepted draft mean

Bill of exchange accepted by the named drawee by putting his or her signature under the words “accepted” written on the bill’s face, thus committing to pay it according to its terms (tenor).

Source: ? Business Dictionary