Achievement test

Định nghĩa Achievement test là gì?

Achievement testKiểm tra thành tích. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Achievement test – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Kiểm tra đánh giá hiệu quả các biện pháp mức độ mà một thực tập sinh đã đạt được một số thông tin, hoặc đã làm chủ được các kỹ năng cần thiết.

Definition – What does Achievement test mean

Performance appraisal test that measures the extent to which a trainee has acquired certain information, or has mastered the required skills.

Source: ? Business Dictionary