Analogical reasoning

Định nghĩa Analogical reasoning là gì?

Analogical reasoningLập luận analogical. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Analogical reasoning – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Quá trình lý luận từ đặc biệt Đặc biệt, nó xuất phát một kết luận từ kinh nghiệm của một người trong một hoặc nhiều tương tự như tình huống. Phương pháp đơn giản nhất và phổ biến nhất của lý luận, nó cũng là đầy nhất với khả năng thực hiện một sai lầm. Với lập luận suy và lập luận quy nạp, nó cấu thành ba công cụ cơ bản của suy nghĩ.

Definition – What does Analogical reasoning mean

Process of reasoning from particular to particular, it derives a conclusion from one’s experience in one or more similar situations. The simplest and most common method of reasoning, it is also most fraught with chances of making a mistake. With deductive reasoning and inductive reasoning, it constitutes the three basic tools of thinking.

Source: ? Business Dictionary