Auxiliary Port (AUX)

Định nghĩa Auxiliary Port (AUX) là gì?

Auxiliary Port (AUX)Phụ Port (AUX). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Auxiliary Port (AUX) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một cổng phụ trợ (AUX) là một loại cổng giao tiếp chuẩn trên một thiết bị có chứa tín hiệu âm thanh cho:

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Dưới đây là thêm về cách loại hệ thống làm việc trên nền tảng PC truyền thống: thiết kế tổng thể liên quan đến cấu hình tài nguyên hệ thống trên máy tính, nơi kỹ thuật lựa chọn những cho mỗi cổng, tức là .: COM1, COM2, COM3, COM4 vv

What is the Auxiliary Port (AUX)? – Definition

An auxiliary port (AUX) is a type of standard communications port on a device that accommodates audio signals for:

Understanding the Auxiliary Port (AUX)

Here’s more on how this type of system worked on traditional PC platforms: the general design involved system resource configurations on a PC where engineering selected these for each port, i.e.: COM1, COM2, COM3, COM4, etc.

Thuật ngữ liên quan

  • Serial Port
  • Expansion Port (E_Port)
  • Secondary Audio Program (SAP)
  • Line In
  • Output (OP)
  • Input/Output (I/O)
  • Input/Output Device (I/O Device)
  • Basic Input/Output System (BIOS)
  • Standard Input Format (SIF)
  • Node Port (N_Port)

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm