Best alternative to a negotiated agreement (BATNA)

Định nghĩa Best alternative to a negotiated agreement (BATNA) là gì?

Best alternative to a negotiated agreement (BATNA)Thay thế tốt nhất để thỏa thuận đàm phán (BATNA). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Best alternative to a negotiated agreement (BATNA) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một thuật ngữ được sử dụng bởi các nhà đàm phán để mô tả các lựa chọn tốt nhất dành cho phía họ nếu đàm phán thất bại. Các BATNA hạn được đặt ra bởi Roger Fisher và William Ury trong cuốn sách của họ Bắt Yes: Đàm phán Without Giving In. Nhà đàm phán ai có một mạnh mẽ, rõ ràng BATNA có một lợi thế bởi vì họ có một chuẩn mực rõ ràng mà họ có thể so sánh bất kỳ giải quyết thương lượng.

Definition – What does Best alternative to a negotiated agreement (BATNA) mean

A term used by negotiators to describe the best option available to their side if negotiations fail. The term BATNA was coined by Roger Fisher and William Ury in their book Getting to Yes: Negotiating Without Giving In. Negotiators who have a strong, well-defined BATNA have an advantage because they have a clear benchmark to which they can compare any negotiated settlement.

Source: ? Business Dictionary