Bilateral

Định nghĩa Bilateral là gì?

BilateralSong phương. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Bilateral – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một cái gì đó mà ảnh hưởng đến hai bên hoặc các tổ chức khác nhau. Xem thêm hợp đồng song phương, sửa đổi song phương, độc quyền song phương, và quyền song phương.

Definition – What does Bilateral mean

Something which affects two different parties or entities. See also bilateral contract, bilateral modification, bilateral monopoly, and bilateral rights.

Source: ? Business Dictionary