Bozo Filter

Định nghĩa Bozo Filter là gì?

Bozo FilterBozo Lọc. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Bozo Filter – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một bộ lọc bozo là một chương trình phần mềm cho phép người sử dụng để ngăn chặn một số thông điệp điện tử không mong muốn hoặc email từ cụ thể, du khách không mong muốn vào các trang web. một số lượng lớn các khoản đóng góp của cộng đồng hoặc câu chuyện tin tức cũng có thể được lọc ra thông qua bozo bộ lọc. Các bộ lọc này chủ yếu được sử dụng cho email đến. bảng thông báo điện tử cũng có bozo ứng dụng bộ lọc để màn hình ra hoặc chặn dư luận xã hội không xứng đáng hoặc đóng góp gây khó chịu.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Bên cạnh đó chặn email không mong muốn được gửi từ một cá nhân gây phiền nhiễu, bozo bộ lọc cũng có thể chặn thư rác – một số trong đó có thể gây hại cho hệ thống máy tính. Một danh sách các địa chỉ bị chặn được biết đến như một danh sách bozo hoặc file kill, file kill có thể được sử dụng trong các chương trình như Usenet. Bozo bộ lọc cũng là một công cụ quản lý email hiệu quả kinh doanh vì họ có thể lọc ra một số lượng lớn các thông điệp xấc láo, làm cho chúng một biện pháp tiết kiệm thời gian. nhóm người sử dụng Internet thường xuyên tranh thủ bozo bộ lọc để tạo điều kiện giao tiếp với những người đóng góp xứng đáng hơn họ. Các email lọc bozo di chuyển chỉ định là thư rác, hoặc không mong muốn bởi người sử dụng, vào thùng rác email. Bozo bộ lọc có thể được cấu hình để email lọc có chứa cụm từ cụ thể hoặc tên cá nhân. Tuy nhiên, bạn phải cẩn thận để đảm bảo rằng email hợp pháp và có ích không được gửi vào thùng rác directory / folder và sau đó xóa.

What is the Bozo Filter? – Definition

A bozo filter is a software program that enables the user to block out certain undesired electronic messages or emails from specific, unwanted visitors to websites. Large numbers of community contributions or news stories may also be filtered out through bozo filters. These filters are primarily used for incoming emails. Electronic bulletin boards also have bozo filter applications to screen out or block unworthy public opinions or offensive contributors.

Understanding the Bozo Filter

Besides blocking unwanted emails sent from an annoying individual, bozo filters can also block out spam – some of which may cause harm to computer systems. A list of blocked addresses is known as a bozo list or kill file, the kill file can be used in programs such as Usenet. Bozo filters are also an effective business email management tool because they can screen out large numbers of impertinent messages, making them a time-saving measure. Internet user groups often enlist bozo filters to facilitate communication with their more worthy contributors. The bozo filter moves emails designated as spam, or undesirable by the user, to the email trash. Bozo filters can be configured to filter email containing specific phrases or individual names. However, care must be taken to assure that legitimate and useful emails are not sent to the trash folder/directory and then deleted.

Thuật ngữ liên quan

  • Data Filtering
  • Content Filtering
  • World Wide Web (WWW)
  • Spam
  • USENET
  • Electronic Card (e-Card)
  • Symmetric Digital Subscriber Line (SDSL)
  • Split Multi-Link Trunking
  • Enterprise Identity Mapping (EIM)
  • Email Hosting

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm