Breakeven graph

Định nghĩa Breakeven graph là gì?

Breakeven graphHòa vốn graph. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Breakeven graph – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Dòng đồ thị được sử dụng trong phân tích hòa vốn để ước tính khi tổng doanh thu bán hàng sẽ bằng tổng chi phí; điểm mà mất sẽ kết thúc và lợi nhuận sẽ bắt đầu tích lũy. Thông thường, số lượng đơn vị được vẽ trên ngang ( ‘X’) trục và tổng số tiền bán hàng trên dọc ( ‘Y’) trục. Điểm mà hai dòng hoặc đường cong giao nhau được gọi là hòa vốn-point. Còn được gọi là biểu đồ hòa vốn.

Definition – What does Breakeven graph mean

Line graph used in breakeven analysis to estimate when the total sales revenue will equal total costs; the point where loss will end and profit will begin to accumulate. Usually, the number of units are plotted on horizontal (‘X’) axis and total sales dollars on vertical (‘Y’) axis. Point where the two lines or curves intersect is called the breakeven-point. Also called breakeven chart.

Source: ? Business Dictionary