Closer Trade Relations Trade Agreement

Định nghĩa Closer Trade Relations Trade Agreement là gì?

Closer Trade Relations Trade AgreementHiệp định Thương mại Quan hệ thương mại chặt chẽ hơn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Closer Trade Relations Trade Agreement – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một hiệp ước năm 1983 giữa Australia và New Zealand, được coi là một trong những hiệp định thương mại toàn diện nhất trên thế giới của Tổ chức Thương mại Thế giới, được thành lập một khu vực thương mại tự do giữa hai nước. Các thỏa thuận song phương bao gồm thương mại dịch vụ cũng như hàng hóa thương mại. Còn được gọi là Closer kinh tế Quan hệ Hiệp định Thương mại, Australia-New Zealand Kinh tế Hiệp định Thương mại Quan hệ chặt chẽ hơn.

Definition – What does Closer Trade Relations Trade Agreement mean

A 1983 accord between Australia and New Zealand, considered to be the one of the most comprehensive trade agreements in the world by the World Trade Organization, which established a free trade zone between the two countries. The bilateral agreement includes service trade as well as goods trade. Also called Closer Economic Relations Trade Agreement, Australia-New Zealand Closer Economic Relations Trade Agreement.

Source: ? Business Dictionary