Charter service

Định nghĩa Charter service là gì?

Charter serviceDịch vụ điều lệ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Charter service – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các vận chuyển hàng hóa hoặc những người đã ký hợp đồng để có sử dụng độc quyền của một chiếc xe, máy bay, hoặc tàu với tốc độ cố định, dưới một hợp đồng, đối với một quy định hành trình; ví dụ, một sức mạnh trường bán công một chiếc xe buýt để chở sinh viên đến một vị trí cho một chuyến đi thực địa. Các sinh viên sẽ phải sử dụng độc quyền của xe buýt cho lần ký hợp đồng.

Definition – What does Charter service mean

The transporting of cargo or people who have contracted to have exclusive use of a vehicle, aircraft, or vessel at a fixed rate, under one contract, for a specified itinerary; for example, a school might charter a bus to carry students to a location for a field trip. The students would have exclusive use of the bus for the time contracted.

Source: ? Business Dictionary