Cherry picking

Định nghĩa Cherry picking là gì?

Cherry pickingHái anh đào. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cherry picking – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

(1) Khi các nhà đầu tư sử dụng hoạt động tốt đầu tư một lần nữa cho một chiến lược đầu tư với hy vọng rằng các khoản đầu tư sẽ tiếp tục thành công trên thị trường, hoặc (2) quá trình trong đó các công ty bị phá sản có hợp đồng thuận lợi duy trì bởi các tòa án phá sản nhưng hợp đồng không thuận lợi đều bãi bỏ.

Definition – What does Cherry picking mean

(1) When investors utilize well-performing investments again for another investment strategy in hopes that the investments will continue to be successful on the market, or (2) the process in which bankrupt companies have favorable contracts upheld by the bankruptcy court but unfavorable contracts are annulled.

Source: ? Business Dictionary