Adjusted book value

Định nghĩa Adjusted book value là gì?

Adjusted book valueGiá trị sổ sách điều chỉnh. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Adjusted book value – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Sách giá trị của bảng cân đối kế của một công ty sau khi giá trị của tài sản và nợ phải trả được tăng hoặc giảm để phản ánh giá trị thị trường công bằng của họ. Còn được gọi là giá trị sổ sách sửa đổi.

Definition – What does Adjusted book value mean

Book value of a firm’s balance sheet after the value of assets and liabilities is increased or decreased to reflect their fair market value. Also called modified book value.

Source: ? Business Dictionary