Companion Virus

Định nghĩa Companion Virus là gì?

Companion VirusCompanion Virus. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Companion Virus – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một virus bạn đồng hành là một virus máy tính phức tạp đó, không giống như virus truyền thống, không sửa đổi bất kỳ tập tin. Thay vào đó, nó tạo ra một bản sao của tập tin và đặt một phần mở rộng khác nhau trên đó, thường .com. chất lượng độc đáo này làm cho một loại virus đồng hành khó phát hiện, như phần mềm chống virus có xu hướng sử dụng những thay đổi trong các tập tin như đầu mối.
Virus bạn đồng hành là một loại hình cũ của virus là nổi bật hơn trong thời đại MS-DOS. Đó là tuyên truyền chủ yếu là thông qua sự can thiệp của con người.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Khi người dùng thực hiện một chương trình với dấu nhắc lệnh, anh ta hoặc cô thường loại trong tên của chương trình. Bởi vì MS-DOS không cần một đặc điểm kỹ thuật của các loại tập tin, nó sẽ tự động chạy tên tập tin đầu tiên mà các trận đấu những gì mà người dùng. Vì vậy, nếu người bạn đồng hành vi rút bản file.exe và đổi tên nó file.com, vì file.com đến trước file.exe, MS-DOS sẽ chạy mà chương trình đầu tiên, do đó lây lan nhiễm trùng trong máy tính, unbeknownst cho người dùng.
virus Companion chủ yếu cần sự can thiệp của con người để lây nhiễm thêm một máy tính và với sự ra đời của Windows XP, mà không sử dụng giao diện MS-DOS nhiều nữa, đã có ít cách để loại virus này để tuyên truyền chính nó. Tuy nhiên, nó vẫn có thể làm việc nếu người dùng nhấp chuột kép nó vô ý hoặc được điều hành bởi tai nạn, đặc biệt là nếu “hiển thị tập tin mở rộng” tùy chọn không được kích hoạt.

What is the Companion Virus? – Definition

A companion virus is a complicated computer virus which, unlike traditional viruses, does not modify any files. Instead, it creates a copy of the file and places a different extension on it, usually .com. This unique quality makes a companion virus difficult to detect, as anti-virus software tends to use changes in files as clue.
The companion virus is an old type of virus that was more prominent during the MS-DOS era. It is propagated mostly through human intervention.

Understanding the Companion Virus

When the user executes a program with the command prompt, he or she usually types in the name of the program. Because MS-DOS does not need a specification of the file type, it automatically runs the first file name that matches what the user types. So, if a companion virus copies file.exe and renames it file.com, because file.com comes before file.exe, MS-DOS will run that first program, thus spreading the infection in the computer, unbeknownst to the user.
Companion viruses mostly need human intervention to further infect a computer and with the advent of Windows XP, which does not use the MS-DOS interface much anymore, there were fewer ways for this type of virus to propagate itself. However, it can still work if a user double clicks it unintentionally or is run by accident, especially if the “show file extensions” option is not activated.

Thuật ngữ liên quan

  • Virus
  • Appending Virus
  • Armored Virus
  • Cluster Virus
  • File-Infecting Virus
  • Overwriting Virus
  • Windows XP
  • Phage Virus
  • Seat
  • Electronic Book (E-Book)

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm