Diode

Định nghĩa Diode là gì?

DiodeDiode. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Diode – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một diode là một thành phần hai thiết bị đầu cuối trong thiết bị điện tử với một dòng chảy một chiều của dòng điện. Nó cung cấp khả năng chống thấp theo hướng dòng chảy hiện tại và cung cấp sức đề kháng cao theo hướng ngược lại. Điốt được chủ yếu sử dụng để ngăn chặn thiệt hại cho các thành phần, đặc biệt là do lực điện trong mạch thường được phân cực.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hai thiết bị đầu cuối của một diode được phân cực, với thời điểm cuối dương gọi là anode và kết thúc tiêu cực gọi là cực âm. Catot thường là bạc hay có một dải màu. Kiểm soát hướng dòng chảy hiện tại là một trong những tính năng chính của điốt – dòng điện trong một diode chảy từ anode đến cathode. Hành vi của một diode cũng tương tự như hành vi của một van kiểm tra. Một trong những đặc điểm quan trọng nhất của một diode là phi tuyến tính điện áp hiện nay. Nếu điện áp cao được kết nối với cực dương, sau đó dòng điện chạy từ anode đến cathode, và quá trình này được gọi là phân cực thuận. Tuy nhiên, nếu điện áp cao được kết nối với cực âm, sau đó các diode không dẫn điện, và quá trình này được gọi là phân cực ngược.

What is the Diode? – Definition

A diode is a two-terminal component in electronics with a unidirectional flow of current. It offers low resistance in the direction of current flow and offers high resistance in the opposite direction. Diodes are mostly used to prevent damage to components, especially due to electromotive force in circuits which are usually polarized.

Understanding the Diode

The two terminals of a diode are polarized, with the positive end called an anode and the negative end called a cathode. The cathode is usually silver or has a color band. Control of current flow direction is one of the key features of diodes — the current in a diode flows from anode to cathode. The behavior of a diode is similar to the behavior of a check valve. One of the most important characteristics of a diode is the non-linear current voltage. If higher voltage is connected to the anode, then current flows from anode to cathode, and the process is known as forward bias. However, if the higher voltage is connected to the cathode, then the diode does not conduct electricity, and the process is called reverse bias.

Thuật ngữ liên quan

  • Light-Emitting Diode (LED)
  • Organic Light-Emitting Diode (OLED)
  • Laser Diode
  • Tunnel Diode
  • Infrared Light Emitting Diode (IRLED)
  • Flexible Organic Light-Emitting Diode (FOLED)
  • Semiconductor
  • Photodiode
  • Bleeding Edge
  • European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC)

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm