Very Large Database (VLDB)

Định nghĩa Very Large Database (VLDB) là gì?

Very Large Database (VLDB)Cơ sở dữ liệu rất lớn (VLDB). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Very Large Database (VLDB) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Very Large Database (VLDB)? – Definition

Understanding the Very Large Database (VLDB)

Thuật ngữ liên quan

  • Data Warehouse (DW)
  • Database Column
  • Relational Database Management System (RDBMS)
  • Database Software
  • Database (DB)
  • Database Server
  • Relational Database (RDB)
  • Database Repository
  • Extremely Large Database (XLDB)
  • Operational Database (ODB)

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm