Image Recognition

Định nghĩa Image Recognition là gì?

Image RecognitionHình ảnh Recognition. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Image Recognition – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Nhận dạng hình ảnh là một thuật ngữ cho các công nghệ máy tính có thể nhận ra một số người, động vật, đồ vật hoặc đối tượng mục tiêu khác thông qua việc sử dụng các thuật toán và các khái niệm máy học tập. Thuật ngữ “công nhận hình ảnh” được kết nối với “computer vision”, mà là một nhãn bao quát cho quá trình máy tính đào tạo để “nhìn thấy” như con người, và “xử lý hình ảnh,” đó là một nhận tất cả hạn cho máy tính thực hiện công việc chuyên sâu trên dữ liệu hình ảnh.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Nhận dạng hình ảnh được thực hiện bằng nhiều cách khác nhau, nhưng nhiều kỹ thuật hàng đầu liên quan đến việc sử dụng các mạng thần kinh chập hình ảnh lọc qua một loạt các lớp tế bào thần kinh nhân tạo. Mạng lưới thần kinh xoắn được đặc biệt thiết lập để ghi nhận hình ảnh và xử lý hình ảnh tương tự. Thông qua sự kết hợp của kỹ thuật như tổng hợp tối đa, cấu hình sải chân và đệm, bộ lọc thần kinh xoắn làm việc trên hình ảnh để giúp máy tìm hiểu các chương trình trở nên tốt hơn trong việc xác định chủ đề của bức tranh.

What is the Image Recognition? – Definition

Image recognition is a term for computer technologies that can recognize certain people, animals, objects or other targeted subjects through the use of algorithms and machine learning concepts. The term “image recognition” is connected to “computer vision,” which is an overarching label for the process of training computers to “see” like humans, and “image processing,” which is a catch-all term for computers doing intensive work on image data.

Understanding the Image Recognition

Image recognition is done in many different ways, but many of the top techniques involve the use of convolutional neural networks to filter images through a series of artificial neuron layers. The convolutional neural network was specifically set up for image recognition and similar image processing. Through a combination of techniques such as max pooling, stride configuration and padding, convolutional neural filters work on images to help machine learning programs get better at identifying the subject of the picture.

Thuật ngữ liên quan

  • Machine Learning
  • Algorithm
  • Computer Vision
  • Image Processing
  • Convolutional Neural Network (CNN)
  • Artificial Neuron
  • Image Compression
  • Image Enhancement
  • Image Map
  • Computational Linguistics

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm