Semantic Zoom

Định nghĩa Semantic Zoom là gì?

Semantic ZoomSemantic zoom. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Semantic Zoom – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Semantic Zoom? – Definition

Understanding the Semantic Zoom

Thuật ngữ liên quan

  • Windows 8
  • Platform
  • Graphical User Interface (GUI)
  • User Interface (UI)
  • Desktop
  • Semantics
  • Personal Computer (PC)
  • In-Row Cooling
  • Sound Card
  • Control Bus

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm