Cancel

Định nghĩa Cancel là gì?

CancelHủy bỏ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cancel – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một hướng dẫn để làm mất hiệu lực một trật tự được đặt trước đó vẫn chưa được lấp đầy. Một trật tự thị trường không thể bị hủy bỏ. Trong trường hợp của một trật tự đã được điền hoàn chỉnh, một trật tự hủy sẽ được áp dụng cho phần không hàn của trật tự ban đầu.

Definition – What does Cancel mean

An instruction to void a previously placed order that has not yet been filled. A market order cannot be canceled. In the case of an order that has been partially filled, an order to cancel will be applied to the unfilled portion of the original order.

Source: ? Business Dictionary