Text to Speech (TTS)

Định nghĩa Text to Speech (TTS) là gì?

Text to Speech (TTS)Text to Speech (TTS). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Text to Speech (TTS) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Text to Speech (TTS)? – Definition

Understanding the Text to Speech (TTS)

Thuật ngữ liên quan

  • Speech Synthesis
  • Speech-to-Text Software
  • Speech Analytics
  • Interface (I/F)
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus
  • Binder

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm