Date of packaging

Định nghĩa Date of packaging là gì?

Date of packagingNgày đóng gói. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Date of packaging – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Ngày mà trên đó một sản phẩm được đặt trong bình đựng chất hay gói trong đó nó sẽ được bán cho khách hàng.

Definition – What does Date of packaging mean

Date on which a product is placed in the container or package in which it will be sold to the customers.

Source: ? Business Dictionary