Decentralized Application (DApp)

Định nghĩa Decentralized Application (DApp) là gì?

Decentralized Application (DApp)Ứng dụng phân cấp (DApp). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Decentralized Application (DApp) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Ứng dụng phân cấp (DApps) là ứng dụng được tạo ra trên một môi trường blockchain phân cấp. Powered by nghệ blockchain, các ứng dụng phân đại diện cho một bước tiến tới tự chủ và thiết kế mở đó là quan trọng trong cộng đồng phát triển mã nguồn mở.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Nhiều cryptocurrency và các công ty blockchain đang phát triển các ứng dụng phân cấp mà cư trú trong blockchain. Hãy nghĩ đến những blockchain như một không gian độc lập tách rời khỏi môi trường phát triển CNTT khác. Như với cryptocurrencies, phân cấp các ứng dụng dựa trên môi trường này phân phối và phân cấp để hỗ trợ họ. Các công ty đã tạo ra tất cả các loại ứng dụng phân cấp, bao gồm các ứng dụng chơi game, ứng dụng tài chính và các loại khác của “DApps” chức năng – những gì họ có điểm chung là thay vì được cô lập bên trong một “walled garden”, các nguồn lực cơ bản được tổ chức trong một mô hình đồng thuận giữa các bên liên quan.

What is the Decentralized Application (DApp)? – Definition

Decentralized applications (DApps) are applications that are created on a decentralized blockchain environment. Powered by blockchain technology, decentralized applications represent another step toward autonomy and open design that is important in the open source development community.

Understanding the Decentralized Application (DApp)

Many cryptocurrency and blockchain companies are developing decentralized applications that reside in the blockchain. Think of the blockchain as an independent space separate from other IT development environments. As with cryptocurrencies, decentralized applications rely on this distributed and decentralized environment for their support. Companies have created all sorts of decentralized apps, including gaming apps, finance apps and other sorts of functional “DApps” – what they have in common is that instead of being isolated inside of a “walled garden,” the underlying resources are held in a consensus model among stakeholders.

Thuật ngữ liên quan

  • Google Apps
  • Application Availability
  • Blockchain
  • Blockchain as a Service (BCaaS)
  • Blockchain Economy
  • Dropper
  • Geotagging
  • MIDlet
  • Application Portfolio
  • Composite Applications

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm